top of page

2022 APRI FALL MEETING
VIDEO GALLERY

Organized by the Applied Policy Research Institute of Armenia (APRI Armenia), "2022 APRI Fall Meeting: Where Do We Go From Here?" brought together experts to discuss topics ranging from geopolitics and security to crisis leadership and national development.

Held as part of the Armenian General Benevolent Union (AGBU) General Assembly week in Yerevan, the conference explored issues including behavioral change, regional security, the future of Armenia-India relations and the need for a new social contract.

Below you will find the live sessions with subtitles available in Armenian. To request access to these videos, please contact us

To respect the integrity of our panelists and live discussions, we kindly ask that you refrain from posting this content on social media channels. 

 

The views and opinions expressed as of October 2022 at the APRI Fall Meeting are those of the speakers, do not necessarily reflect the views or positions of APRI Armenia, and may change as subsequent conditions vary.

Welcome
Opening Remarks

Բացման
ողջույնի սեսիաներ

The New Mindset:
Becoming Better People for a Better Nation

Նոր մտածելակերպ.
ինչպե՞ս դառնալ ավելի լավ անհատ հանուն ավելի լավ հասարակության 

Regional Security:
Where Do We Go from Here?

Տարածաշրջանային անվտանգություն.
ու՞ր ենք մենք գնում

People, Policy, and
Problem-Solving

in Challenging Times

Մարդիկ, քաղաքականությունը և խնդիրների լուծումը
դժվարին ժամանակներում

(Re)thinking Foreign Policy:
India-Armenia Relations

(Վերա)իմաստավորելով արտաքին քաղաքականությունը.
Հնդկաստան-Հայաստան հարաբերություններ

Powering the
Solar Energy Revolution 

 

Թափ հաղորդելով
արևային էներգիայի հեղափոխությանը

The Gray Rhino:
Managing Risks

«Մոխրագույն ռնգեղջյուր».
ռիսկերի կառավարում


 

Keynote Address:
Artsakh/Karabakh, Approaching the Future

Հիմնական զեկույց.
Արցախ/Ղարաբաղ, մոտենալով ապագային

The New Social Contract:
Finding Our Way Forward 

Նոր սոցիալական պայմանագիր.
Հետագա քայլերը փնտրելու ճանապարհին


 

bottom of page